Kastély-park

SZÉCHÉNYI-KASTÉLY PARKJA

 

A sopronhorpácsi Fő utca kelet-északkeleti végén van a kastélypark főkapuja. Széchényi György győri püspök és főispán, majd kalocsai érsek szerezte a XVII. században a Széchényi-család birtokait, köztük Horpácsot is. Ezen a területen gyer­tyános-kocsánytalan tölgyes foltok váltakoznak a mélyebb részeken különösen a Metőc-ér menti magas­ ártéren keményfás - tölgy-kőris-szil - ligeterdőkkel, illetve az egy-egy pangóvizes folton élő mézgás ­égeressel. A XVIII. század elején épülhetett egy úgynevezett kis kastély, Széchényi László gróf 1738-ban már ebbe költözött. Az épít­kezésnél valószínűleg megritkították a kis kastély körüli részen az erdő­séget, de a korra jellemző francia, vagyis mértani elrendezésű kert kialakítására semmi nyom nem utal. Valószínűleg ebből az időből szár­mazik a park legöregebb és az egész ország egyik legméretesebb gyer­tyánfája. A törzskerület a fatörzs 130 cm-es magasságában közel 300 cm, a koronavetület mintegy 350 m2.

Széchényi Zsigmond özvegye, aki később sógorának, Ferencnek lett felesége, nagy energiával befejezte az "új", a mai kastély építését. Anyósa, Széchényi Antalné a dé­nesfai Cziráky-kastélypark mintájára szorgalmazta, hogy a horpácsi kas­télyt övező ligetből tájképi parkot alakítsanak ki. Elgondolását mind­két fia és a menye is felkarolta. Ekkor ültettek a kertbe természetes úton is felújuló kocsánytalan és ko­csányos tölgyet, magas és magyar kőrist, mezei szilt, platánt, vadgesz­tenyét és tiszafát, majd egyre több, részben a Kárpát-medence más tájain őshonos fafajt, részben, pedig egzótákat.

Széchényi Ferenc és neje az 1780-as évek közepén Horpácsról - könyvtá­rastóI, régiséggyűjteményestől ­Cenkre költözött, Cenkről ajánlotta fel 1802-ben nemzeti közcélokra magángyűjteményeit. Így vetette meg könyvtárával a később róla el­nevezett Országos Széchényi Könyv­tár, régiséggyűjteményével, pedig a Magyar Nemzeti Múzeum alapjait. E nagyvonalú ajándékozás méltó megörökítésére 1802-ben Horpá­cson - a család jelenlétében - Szé­chényi Ferenc egy hársfát ültetett a kastély déli parkbejáratával szem­közt.

Ez a Széchényi-emlékfának nevezett példány azóta faóriás lett. A körül­belül 20 méterre, kinyúló földre "könyökölt" oldalágai meggyökerez­tek, így az anyafa körül úgynevezett fiókfák nőttek. Ma is a park rend­kívüli látványossága ez a szakmai szempontból is különleges együttes. A XIX. század első évtizedeiben is folytatták a parképítést. Széchényi Ferenc három fia számára három hitbizományi birtokrészt jelölt ki. A legfiatalabbé, Istváné lett Cenk, a középső' testvéré Gencs-Apáti, a legidősebb, Lajos Horpácsot kapta. Lajos gróf különösen az egzótákat szerette. Ezt bizonyítja - többek között - például a Vépről hozott, és Vépre akkor Észak-Amerikából ér­kezett duglászfenyő, mely ma a park legidősebb és legméretesebb dug­lászfenyő példánya. A földfelszín felett 130 cm magasságban mért kerülete közel 200 cm, magassága, pedig több mint 30 m.

Lajos gróf - öccséhez, Széchényi Istvánhoz és édesapjához, Széchényi Ferenchez hasonlóan - reformgon­dolkodású és cselekedetű főúr volt. 1848/49-ben a szabadságharc mel­lett foglalt állást, majd az aradi 13 vértanú kivégzésének hírére még 1849 késő őszén emlékükre 13 platánt ültetett a parkban. Ezzel a tettével Bécs szemében kegyvesz­tetté vált, és ezért 1855-ben be­következett haláláig minden köz­szerepléstől eltiltották. Ezek a platánfák a település kegyeleti helyévé váltak.

Az 1980-as évek elején még em­lékeztek a legöregebb emberek arra, hogy a kiegyezéstől az 1. világ­háborúig minden esztendőben ok­tóber 6-án a tanuló ifjúság és a község elöljárósága itt emlékezett meg az aradi vértanúkról. Igaz a platánfák száma közben az egészsé­gi okokból végrehajtott kitermelés miatt csökkent. Jelenleg - fiatalabb egyedekkel pótolva - ismét 13 pla­tánfa emlékeztet a bécsi udvar poli­tikai megtorlására.

Lajos grófot fia, Széchényi Imre követte az uradalom élén, aki - még a kis kastély lebontása révén nyert területen is - tovább gazdagította a park növényállományát. Imre gróf a már akkor is igen gazdag egzó­tagyűjteményét az Európában akkor elterjedő távol-keleti egzótákkal bővítette. Üvegházat is létesített 1872-ben. A nagyon művelt huma­nista nemcsak a vagyoni arisztokrá­cia és a politikai hatalom képviselőit látta gyakran vendégül. Vendégei voltak olyan világhírű művészek is, mint például Liszt Ferenc, aki két ízben is heteket töltött a kastélyban. Utódai az államosításig folytatták a család növényszerető hagyományát. A Növénynemesítő Kutatóintézet 1930-ban települt Sopronhorpácsra. Ez az intézmény 1952 óta kezeli a parkot. Folyamatosan, de különös­képpen a '60-as évek második felére tetőző szilfavész pusztításai nyomán lékek, üres területek keletkeztek. Pótlásukra dr. Csapody Gyula tu­dományos főmunkatárs szakmai irányitásaival lombhullató- és örök­zöldcsemetéket ültettek.

Ma közel 500 lombos és közel 150 örökzöld növény díszlik a parkban, amely a megyének a soproni botanikus kert után a legfajgazdagabb parkja. Az őshonos lágy szárú és cserjefajok ma is a magasártéri üde-félnedves, esetenként a vizes vízgazdálkodási fokozatot jelzik. Szub­mediterrán-szubatlanti növényfajok közűl itt él a borostyán és a kis téli­zöld meténg. A tölgy-kőris-szil ligeterdő állo­mányalkotó fajai mellett a mezei, a korai és a hegyi juhar, a májusfa vagy zselnicemeggy, a vénic szil és egy pangóvizes mélyedésben méz­gás éger is előfordul. Jelen vannak a hazai nyárak is. A Kárpát-medence más tájairól ide hozott, illetve egzóta fafajok és alakváltozataik rendkívül nagy számban fordulnak elő a parkban. A park legnevezetesebb fája egy japán ciprus példány, amelynek törzskerülete 130 cm magasságban 150 cm, magassága 30 m. Ez a Magyarországon tenyésző japán ciprusok legméretesebbje.

Elérhetőségek

Önkormányzat központ
tel.: 06/99/533-800
hivatal@sopronhorpacs.hu

Talabér Jenő polgármester
tel.: 06/99/533-802
polgarmester@sopronhorpacs.hu

Czipetits Györgyné jegyző
tel.: 06/99/533-801
jegyzo@sopronhorpacs.hu

Óvoda
tel.: 06/99/365-172
ovoda.sopronhorpacs@rlan.hu

Orvosi rendelő
tel.: 06-99/365-531

Fogorvos
tel.: 06-99/365-477

Általános iskola
tel.: 06/99/365/522
titkarsag@iskola-shorpacs.hu

A weboldal megjelenítésével és működésével kapcsolatos kérdéseivel, problémáival forduljon az oldalakat karbantartó [webmester]-hez.
 shs www.erelversoft.hu custoMMade by eReLverSoft 2019 
Ez a weboldal kizárólag a technikai működéshez használ cookie-t, a jobb felhasználói élmény érdekében. Honlapunk használatával Ön elfogadja, hogy cookie-t helyezhessünk el az Ön által éppen használt digitális eszközén.
Elfogadom Nem fogadom el